Detta är KÖRSAM


Allmänt

Medlemsförbund

Samråd Styrelse Kansli

Körforum Årets körledare Svenskt KörmusikrådAllmänt:

KÖRSAM är ett samarbetsråd för rikstäckande organisationer inom svenskt körliv.

KÖRSAM arbetar för samverkan inom körområdet och företräder medlemsförbunden i frågor som är av gemensamt intresse gentemot myndigheter och nationella eller internationella organisationer.

KÖRSAM är i sina återkommande Samrådsmöten en betydelsefull mötesplats för det svenska körlivet.

KÖRSAM medverkar i olika projekt som gagnar svenskt körliv, genomför utredningar och arbetar med körpolitiska frågor.

KÖRSAM anordnar även den årliga konferensen Körforum med intressanta seminarier där körlivets angelägna frågor tas upp.

KÖRSAM är också en del av ett nationellt och internationellt kontaktnät, bland annat genom medlemskap i ax, amatörkulturens samrådsgrupp, Europa Cantat och IFCM - the International Federation for Choral Music.

UppMedlemsförbund:

FÖRENINGEN SVERIGES KÖRLEDARE (FSK)
FSK organiserar ca 600 svenska och nordiska körledare och andra intresserade av körledarskap.

Webbplats

KFUK-KFUMS SÅNGARFÖRBUND
Organiserar körer för vuxna, såväl manliga som dam- och blandade körer. Idag finns 9 körer med cirka 300 sångare: sex manskörer, två damkör och en blandad kör.

Webbplats


PUERI CANTORES SVERIGE
Barn- och ungdomskörförbund inom Katolska Kyrkan i Sverige med 120 medlemmar. Medlem i Federatio Internationalis Pueri Cantores (FIPC).

Webbplats


SVENSKA ARBETARSÅNGARFÖRBUNDET (SAS)
Förbundet är anslutet till ABF och har drygt 900 medlemmar i 37 medlemskörer över hela landet, såväl blandade körer som damkörer, manskörer och pensionärskörer.

Webbplats

SVENSKA BAPTISTERNAS SÅNGARFÖRBUND (SBS)
SBS är knutna till Svenska baptistsamfundet och har drygt 2 200 medlemmar.
SBS bildades redan 1912 och är Sveriges äldsta körförbund.

Webbplats


SVENSKA MISSIONSKYRKANS SÅNGARFÖRBUND (SMS)
SMS består av alla slags sånggrupper inom Missionskyrkan - allt som allt drygt 16.000 personer.

Webbplats


SVERIGES KYRKOSÅNGSFÖRBUND (SKsf)
SKsf är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med över 70 000 medlemmar varav ca 40 000 barn och ungdomar. Medlemmarna i SKsf är körsångare i alla åldrar som sjunger i körer i Svenska kyrkan.

Webbplats

SVERIGES KÖRFÖRBUND
Sveriges Körförbund har över 19 000 anslutna körsångare i mer än 600 olika körer. Blandade körer, manskörer, damkörer m fl.

Webbplats


UNGiKÖR
UNGIKÖR är till för alla Sveriges barn- och ungdomskörer, och förbundet har i dag ca 5000 medlemmar.

Webbplats

 

Återkommande samarbetspartners:
EIC (Eric Ericson International Choral Centre)
Internationellt körcentrum på Skeppsholmen i Stockholm och huvudman för konsertsalen Eric Ericson-hallen.
Webbplats

Körcentrum Syd
Körcentrum i Malmö/Lundregionen.
Webbplats

Uppsala universitets Körcentrum
Körcentrum verksamt vid Uppsala universitet.
Webbplats
 
Barn och Sång-projektet
Webbplats

Upp
Samrådet

Samrådet är KÖRSAM:s högsta beslutande organ. I Samrådet finns en representant och en ersättare från vart och ett av KÖRSAM:s medlemsförbund, samt även adjungerade medlemmar.

Samrådet möts fyra gånger per år för att dryfta för körsverige viktiga frågor. Till Samrådets ansvarsområde hör även den årliga konferensen Körforum och utmärkelsen Årets körledare.

Sammanträdena äger rum i KÖRSAM:s kansli på Skeppsholmen i Stockholm.

Samrådets ledamöter presenteras under länken Samrådet här intill.

Upp
Styrelsen

KÖRSAM:s styrelse 2010

Ordförande:

Petter Ekberg

Tel 031-731 61 57
mobil 070 - 780 04 80
petter.ekberg@svenskakyrkan.se

 

Kassör:

Lena Sköld
mobil 070 - 779 17 93
lena.skold@ungikor.se

 

Ledamot:

Lena Fagéus
mobil 070-301 44 30
lena@fageus.se

Ledamot:

 

Kerstin Börjeson
mobil: 0708-11 78 80
kerstin.borjeson@korledare.se


 
   

Upp
Kansli

KÖRSAM har sitt kansli på Skeppsholmen i Stockholm.

Adress:
KÖRSAM
Slupskjulsvägen 34
111 49 Stockholm
Tel 0730 - 20 78 70
e-post kansli@korsam.se

Upp
Körforum

KÖRSAM arrangerar i månadsskiftet januari-februari varje år konferensen Körforum.

Läs mera om Körforum på dess webbplats.

Upp
Årets körledare

KÖRSAM utser varje år ”Årets körledare.” Enskilda personer, körer eller förbund inom KÖRSAM kan föreslå namn på mottagare av utmärkelsen.

Läs mera om Årets körledare under länken här intill.

UppSvenskt Körmusikråd

Körmusikrådet är KÖRSAM:s expertgrupp och rådgivande i körmusikfrågor i vid bemärkelse. Medlemmarna väljs på personliga mandat, representerar olika delar av körlivet och kommer från olika delar av landet.

T o m år 2007 delade KÖRSAM det ekonomiska ansvaret för Körmusikådets resor och sammanträden med Uppsala universitets Körcentrum, eftersom Körmusikrådet fram till då utgjorde dess referensgrupp. Men på grund av ekonomiska nedskärningar med påföljande omorganisation av Körcentrum, har nu KÖRSAM ensamt det fulla ansvaret för Svenskt Körmusikråd.

En stor och viktig uppgift för rådet är att programsätta körkonferensen Körforum, vilken äger rum kring månadsskiftet januari-februari varje år sedan 2001.

Körmusikrådets medlemmar 2010:

Bo Ejeby, Göteborg
Daniel Hansson, Malmö
Bo Johansson, Vällingby
Bo Nilsson, Lidingö
Kerstin Sonnbäck, Krylbo
Leif Åkesson, Skellefteå

 
Upp